หน้าแรก    ลงทะเบียน    ผลการลงทะเบียน    แนวทางปฏิบัติ   ตารางแพทย์ออกตรวจ    สำหรับเจ้าหน้าที่
ขอบเขตการบริการ
1. ใช้เฉพาะกรณีไม่เร่งด่วน
2. ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะไม่ฉุกเฉินเท่านั้น
3. ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเวลา 18.00 น.
4. ท่านสามารถมารับบริการได้ตามวันที่ท่านกำหนด ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 16.00 น.
5. ท่านที่มีนัดกับทางโรงพยาบาลอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบนี้
6. ระบบนี้มิใช่การจองคิวเพื่อจัดลำดับการเข้าพบแพทย์
 
แนวทางปฏิบัติ
1. ลงทะเบียนทำบัตรออนไลน์ในหน้าจอ "ลงทะเบียน" โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
2. ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (ก่อนเวลา 18.00 น.) เช่น ถ้าต้องการตรวจวันที่ 2 ท่านต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ก่อนเวลา 18.00 น.
3. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่หน้าจอ "ผลการลงทะเบียน"
4. ท่านสามารถมารับบริการได้ตามวันที่ท่านกำหนด
    โดยติดต่อที่ "จุดคัดกรองผู้ป่วย" เพื่อรับบัตรคิวตรวจ (กรุณาแจ้งกับพยาบาลจุดคัดกรองว่า ได้ทำการลงทะเบียนออนไลน์มาแล้ว) จากนั้นติดต่อรับบัตรที่ช่องบริการ "บัตรออนไลน์"

เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาด้วย
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
    - เด็ก ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ความสะดวกที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ
     ผู้ใช้บริการที่บันทึกลงทะเบียนทำบัตรออนไลน์ จะได้รับความสะดวกในเรื่อง ลดระยะเวลาการรอค้นประวัติและการทำประวัติใหม่ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ค้นประวัติ และทำประวัติใหม่รอล่วงหน้า
 
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 042-511424 ต่อ 1034 ในเวลาราชการ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้บริการแล้วตอบแบบสอบถามด้วยนะครับ
 ระบบลงทะเบียนทำบัตรออนไลน์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลนครพนมมากน้อยเพียงใด ?
  จำนวนผู้ตอบทั้งหมด 83 คิดเป็นร้อยละ
 
 
 จำนวนผู้ลงทะเบียนมารับบริการในวันพรุ่งนี้
  0  รายการ
     
 จำนวนการลงทะเบียนทั้งหมด
  518 รายการ  
     
 
 
***เว็บไซต์นี้ทำงานได้ดี ใน Internet Explorer 7 ขึ้นไป
 
Copy right: nkphospital, all right reserved.