บุคคลากรดีเด่น

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

วันที่ 7 พ.ย.2560 นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรโรงพยาบาลนครพนม ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
สาขาทันตสาธารณสุขดีเด่น ได้แก่ ทันตแพทย์สุรจิตร คูสกุล หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.นครพนม 
สาขาด้านการพยาบาล ได้แก่ นางพรศิริ เสนธิริ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางกรองแก้ว จันทร์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางนลินี เสนะสุทธิพันธ์ุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สาขาสังคมสงเคราะห์

อ่าน 62 เวลา