คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

วารสารโรงพยบาลนครพนม
Nakhonphanom Hospital Journal

    จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์
การพยาบาล การพยาบาล และสาธารณสุข
ไปสู่ผู้สนใจทั้งบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป
โดยวารสารจะตีพิมพ์ ปีละ 3 ฉบับ ทุกๆ 4 เดือน

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย. 2559

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน ม.ค.-เม.ย. 2559 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.- ธ.ค. 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค. - ส.ค. 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. - เม.ย. 2558

ปีที่1 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.- ธ.ค. 2557

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. - เม.ย. 2557 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน ต.ค. - ส.ค. 2557