ระบบลงทะเบียนทำบัตรออนไลน์ ผู้ประกันตน1. ลงทะเบียนทำบัตรออนไลน์ในหน้าจอ "ลงทะเบียน" โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
2. ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (ก่อนเวลา 18.00 น.) เช่น ถ้าต้องการตรวจวันที่ 2 ท่านต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ก่อนเวลา 18.00 น.
3. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่หน้าจอ "ผลการลงทะเบียน"
4. ท่านสามารถมารับบริการได้ตามวันที่ท่านกำหนด
    โดยติดต่อที่ "จุดประชาสัมพันธ์" เพื่อรับบัตรคิวตรวจ (กรุณาแจ้งกับจุดประชาสัมพันธ์ว่า ได้ทำการลงทะเบียนออนไลน์มาแล้ว) จากนั้นติดต่อรับบริการที่ "คลินิกอุ่นใจวัยทำงาน"
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาด้วย - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
- เด็ก ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน
- กรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน กรุณานำ กท.44 และ กท.16 มาด้วย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

  • หน่วยงานที่ลงทะเบียน
  • Global House 0
  • Makro 0
  • Tesco Lotus 0
  • Mega Home 0
  • Grobest 0